การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

0
767

  โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต

และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  คลิกดูรายละเอียด

30-1 30-2

กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต

และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมระแซซัน องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

**************************

๐๘.๓๐-๐๘.๔๕            ลงทะเบียน  พร้อมทำข้อสอบ Pre Test

๐๘.๔๕-๐๙.๐๐            พิธีเปิด  โดย นายฉัตรชัย  ดุจจานุทัศน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐            เรื่อง    การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน                                                           (Conflict of interest ) โดย  สำนักงาน ปปช.จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕            พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕-๑๒.๑๕            เรื่อง   “ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตเชิง                                     นโยบาย” โดย  สำนักงาน ปปช.จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒.๑๕-๑๓.๐๐            พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐            เรื่อง  “พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และ การดำเนินการ                                       ทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น”      โดย นายพุทธานุภาพนำผลอมลพร   เพ็งประโคน                                ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕            พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕-๑๕.๓๐            ตอบปัญหา ซัก-ถาม

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐            ทำข้อสอบ Post Test

 

-ปิดการฝึกอบรม-