โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคในชุมชน หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

0
403

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยได้สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2561 โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคในชุมชนให้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ณ  ตลาดนัด  หมู่ที่ 3 บ้านประโคนชัย001002003