สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2562

0
334

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

วงเงิน 5,001 บาทขึ้นไป