จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๗๑๓๐ บร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
210

จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๗๑๓๐ บร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง