การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

0
7947

องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อดำเนินการรวมองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยกับเทศบาลตำบลประโคนชัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานน้ำระแซซัน โดยมีมติจากประชาชนเห็นด้วยกับการรวมหน่วยงานดังกล่าวเข้าด้วยกันเป็นเอกฉันท์