ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดซื้อ ข้าวหอมมะลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบโควิด (ข้าวสารหอมมะลิ)