การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565

0
257

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายวัฒนะ เหลือถนอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เป็นกรรมการ โดยเป็นการประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย