การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2565

0
245

วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2565 โดยมีการระดมความคิดเห็นเพื่อให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย