ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย 

ลักษณะที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย  ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่  191  หมู่ที่  2  ตำบลประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  31140  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  44  กิโลเมตร    และระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอประโคนชัย ทางทิศตะวันตก  4.5  กิโลเมตร  เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยมีฐานะเป็นสภาตำบลและเปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นองค์การ บริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2540 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 หรือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก  และปัจจุบันได้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล จากขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ตามมติในการประชุม ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  24   กรกฎาคม  พุทธศักราช 2551  โดยได้รับการถ่ายโอนอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช  2542

 
 
เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยมีเนื้อที่ประมาณ 52 ตร.กม. หรือประมาณ 32,500  ไร่
 
 
ภูมิประเทศ
     มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มและที่ดอนสลับกัน  ลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดเขต อบต.บ้านไทร  ทต.โคกม้า  และทต. จันดุม อำเภอพลับพลาชัย
  ทิศตะวันออก ติดเขต อบต.โคกมะขาม
  ทิศใต้ ติดเขต อบต.ปังกู  อบต.ละเวี้ย  อบต.หนองบอน
  ทิศตะวันตก ติดเขต อบต.ตะโกตาพิ  อบต.โคกย่าง  อบต.ประทัดบุ
 
 
เขตการปกครอง
     มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย  14  หมู่  ดังนี้
 
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บางส่วน  มี  7  หมู่  ได้แก่
  หมู่ที่ 1  บ้านประโคนชัย
หมู่ที่ 2  บ้านประโคนชัย
หมู่ที่ 3  บ้านประโคนชัย
หมู่ที่ 4  บ้านประโคนชัย
หมู่ที่ 5  บ้านประโคนชัย
หมู่ที่ 6  บ้านประโคนชัย
หมู่ที่ 7  บ้านประโคนชัย
 
 
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้าน มี  7  หมู่  ได้แก่ 
  หมู่ที่ 8    บ้านโคกตาด้วง
หมู่ที่ 9    บ้านหนองแซซัน
หมู่ที่ 10  บ้านหนองม่วง
หมู่ที่ 11  บ้านศรีถาวร
หมู่ที่  12  บ้านสวายสอ
หมู่ที่  13  บ้านประโคนชัย
หมู่ที่  14  บ้านถนนขาด
 
 
องค์กรปกครองอื่นในตำบล
     องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย 
 
จำนวนประชากร
ชื่อบ้าน  /  หมู่ที่ จำนวนประชากร จำนวน
หลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
 บ้านประโคนชัย   หมู่ที่  1 76 63 139 74
 บ้านประโคนชัย   หมู่ที่  2 55 61 116 89
 บ้านประโคนชัย   หมู่ที่  3 217 232 449 263
 บ้านประโคนชัย   หมู่ที่  4 141 119 260 186
 บ้านประโคนชัย   หมู่ที่  5 140 144 284 145
 บ้านประโคนชัย   หมู่ที่  6 218 160 378 171
 บ้านประโคนชัย   หมู่ที่  7 207 185 392 158
 บ้านโคกตาด้วง   หมู่ที่  8 364 407 771 300
 บ้านหนองระแซซัน  หมู่ที่ 9 180 196 376 120
 บ้านหนองม่วง  หมู่ที่  10 541 569 1,110 293
 บ้านศรีถาวร  หมู่ที่  11 334 345 679 186
 บ้านสวายสอ  หมู่ที่  12 296 269 565 131
 บ้านประโคนชัย  หมู่ที่  13 334 337 671 201
 บ้านถนนขาด  หมู่ที่  14 445 427 827 220
รวม 3,548 3,514 7,062 2,537
 

หมายเหตุ  (ข้อมูล  ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2554)