วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

“ ประโคนชัยเมืองน่าอยู่     ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสังคมเกษตรกรรมที่มั่นคง     ดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ถิ่นน่าเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม     และมีธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการที่ดี “

พันธกิจ
1. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงอยู่ดีกินดีและมีสุขภาพที่ดี
3. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมให้มั่นคงและยั่งยืน
4. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นเมืองสีเขียวน่าอยู่ปลอดภัย ไร้มลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑) ยกระดับพัฒนาการคมนาคมให้สะดวกและมาตรฐาน/ถนนเพื่อการเกษตร
๒) พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคให้สะอาดและมีคุณภาพให้ทั่วถึง
๓) พัฒนาระบบระบายน้ำให้คล่องตัวและลดน้ำท่วมขังในพื้นที่
๔) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรม
๑) มีสังคมเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑) สร้างความมั่นคงในอาชีพ กลุ่มอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข สุขภาวะที่ดีและมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๒) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นที่พึงพอใจและประทับใจนักท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีสุขลักษณะที่ดี
๒) มีพื้นที่สีเขียว สะอาดร่มรื่นและภูมิทัศน์สวยงาม สมกับเป็นเมืองน่าอยู่
๓) ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้รับการคุ้มครองดูแลรักษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๑) บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๒) องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
๓) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
๔) การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า