ข้อมูลผู้บริหาร

1นายก นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์

 นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

2รองนายก นายศิโรวัฒน์ ศรีรักษ์

นายศิโรวัฒน์ ศรีรักษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

3รองนายก นายสวาท จวงประโคน

นายสวาท จวงประโคน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย